Opera Omnia

Przekład na język polski oraz wydanie drukiem Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu

Wydane tomy:

43: Objaśnienie „Polityki”

Projekt Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu ma na celu wydanie około stu dzieł Akwinaty, których autentyczność została potwierdzona (projekt nie obejmuje wydania tłumaczeń tych prac, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość w zakresie autorstwa). Prace zostały zaplanowane jako kilkunastoletni proces translatorski, redakcyjny i wydawniczy.

Przez wiele wieków teksty św. Tomasza z Akwinu czytano w łacińskim oryginale. Stopniowe odchodzenie od łaciny spowodowało, że dzieła Tomasza stały się w praktyce niedostępne nawet dla wielu wykształconych czytelników, co zrodziło potrzebę tłumaczeń na języki nowożytne. Ze względu na rozmiary pracy, zadanie to wzięli na siebie przeważnie zakonnicy, najczęściej dominikanie, wspomagani finansowo i naukowo przez współpracowników świeckich i powoływane w tym celu fundacje (np. Deutsche Thomas Ausgabe w Niemczech). W XX wieku ukazały się tłumaczenia francuskie, angielskie, niemieckie i włoskie.

Jeśli chodzi tłumaczenia dzieł św. Tomasza na język polski, to sytuacja przedstawia się następująco. Wiele ważnych tekstów pozostaje w ogóle nieprzetłumaczonych. Dotyczy to między innymi pierwszej z teologicznych syntez autorstwa Tomasza, Komentarza do Sentencji Piotra Lombarda, większości komentarzy do pism Arystotelesa (w tym kluczowych — do Metafizyki i do Etyki), Kwestii dyskutowanych o złu czy komentarzy biblijnych do Księgi Hioba i do Księgi Psalmów. Niektóre z innych pism św. Tomasza, a zwłaszcza to najbardziej znane, jakim jest Summa teologii, istnieją wprawdzie w polskim przekładzie, lecz domagają się nowego tłumaczenia z uwagi na archaiczny język i inne niedostatki opracowań wcześniejszych. 

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: