Regulamin Płatności

§1

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Portal – stronę internetową dostępną pod adresem studium.dominikanie.pl wraz ze wszystkimi jej
funkcjonalnościami.
2) Bracia Dominikanie – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, a więc Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów), NIP
525-206-78-45 świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą
darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
3) Regulamin – niniejszy Regulamin.
4) Użytkownik – osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych za
pośrednictwem Portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem Darowizny z wykorzystaniem usług
Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany Darczyńcą).
5) Pośrednik usług finansowych – Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z
siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON
300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN.
6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Braci Dominikanów
przeznaczone na realizację działalności statutowej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO.
Dominikanów).
7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
8) Polityki prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom przez Braci Dominikanów na
Portalu i opisujący cele, zakres i sposoby zbierania, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania
danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników.
9) Regulamin usługi „Newsletter” – dokument udostępniony Użytkownikom przez Braci
Dominikanów na Portalu i opisujący zasady i warunki świadczenia przez Braci Dominikanów
nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych przeznaczonych na realizację działalności statutowej
Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) oraz prowadzeniu komunikacji z
Darczyńcami i innymi Użytkownikami.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym
Regulaminem darowizn oraz Polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu oznacza akceptację treści
Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
3. Bracia Dominikanie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
nieodpłatnie udostępniają Użytkownikom Regulamin i Politykę prywatności poprzez umieszczenie ich
na Portalu.
3. W razie naruszenia zapisów Regulaminu Bracia Dominikanie mają prawo usunąć konto
Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o której mowa w §5.

§3

DAROWIZNA, CZYLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

1. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazując środki finansowe na rzecz Braci Dominikanów
dokonuje Darowizny, a więc czynności prawnej, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, a
która polega na bezpłatnym przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz Braci
Dominikanów pod tytułem darowizny.
2. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż w momencie dokonania przelewu środków finansowych
ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który
stwierdza, że niezależnie od niezachowania przepisanej formy czynności prawnej, darowizna jest
ważna i skuteczna.

§4

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić
łącznie następujące wymogi:

1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;
2) Dostęp do Internetu;
3) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie
strony internetowej oraz akceptującej pliki typu cookies;
4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w §4 pkt. 1 wiążą się opłaty,
obciążają one Użytkownika.

§5

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu.
3. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie
Pośrednika usług finansowych.
4. Bracia Dominikanie za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczą
usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych –
przekazania darowizny na realizację działalności statutowej Braci Dominikanów oraz śledzenie
postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli
Użytkownik wyraził na to zgodę.
5. Bracia Dominikanie nie pobierają prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.

§6

NEWSLETTER

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Braci Dominikanów za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
informacje o aktualnościach, postępach zbiórki, wiadomościach od Braci Dominikanów i innych
wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi „Newsletter”.

§7

OSTRZEŻENIE

Bracia Dominikanie przestrzegają przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez
osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad
tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Bracia Dominikanie oświadczają, że dokładają wszelkich
starań dla ochrony Użytkowników oraz proszą o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących
bezpieczeństwa świadczonych usług.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników są Bracia Dominikanie.
Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu
przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera Polityka prywatności,
która zostaje udostępniona Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem i stanowi
integralną jego część.

§9

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected] oraz listownie, pod adresem: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12,
31-043 Kraków, z dopiskiem Regens Prowincji.
Bracia Dominikanie nie później niż w terminie 14 dni odniosą się do reklamacji, odpowiadając na
adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§10

ZMIANY REGULAMINU

1. Bracia Dominikanie mają prawo dokonywać zmian w regulaminie.

2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed
wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.

2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Braćmi
Dominikanami, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres
elektroniczny, o którym mowa w §8.

Wesprzyj nas!

Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i dowiedz się, co dzięki temu zrobimy.

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

[email protected]

Obserwuj nas: